ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Όχι απαραίτητα. Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί άμεσα από την ασφαλιστική εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού αποζημίωσης, αρκεί να έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία του φακέλου από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους της εταιρεία μας.
Η πολιτική της εταιρείας μας είναι να διεκδικούμε αποζημίωση δικαστικώς εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με την ασφαλιστική ως προς τον υπαίτιο του ατυχήματος ή το ποσό της αποζημίωσης που μας προτείνεται μέσω των συνεργαζόμενων Δικηγόρων μας,από την ασφαλιστική εταιρεία είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον τραυματισμό των πελατών μας.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές εταιρείες πρότειναν σε τραυματίες περισσότερα χρήματα εξωδικαστικά ενώ δικαστικά επιδικάστηκαν λιγότερα. Η εκτίμηση του ποσού της αποζημίωσης γίνεται από τους συνεργαζομένους Δικηγόρους μας, πάντα με γνώμονα τις δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται. Αυτό τον τρόπο ακολουθούν και οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά την εξωδικαστική συζήτηση.
Όταν τραυματιστεί κάποιος, πρώτο μέλημα είναι η κλήση στο ΕΚΑΒ για την άμεση διακομιδή του στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Ο τραυματίας έχει επίσης κάθε δικαίωμα να μεταφερθεί με ίδια μέσα σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε κέντρο υγείας. Αν έχει κληθεί η τροχαία, θα πρέπει να δηλωθεί ο τραυματισμός για να σχηματιστεί δικογραφία. Αν δεν έχει κληθεί, μπορεί να μεταβεί ο τραυματίας στην τροχαία και να δηλώσει τον τραυματισμό του, όπως προτείνουν οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μας.
Φυσικά και μπορούμε να αποζημιωθούμε χωρίς δικογραφία, όπως απαντούν οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μας.
Η κάκωση στην Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης είναι από τους συχνότερους τραυματισμούς σε ένα τροχαίο ατύχημα. Θα πρέπει να μεταβείτε άμεσα σε δημόσιο νοσοκομείο και εφόσον ο ιατρός σας γνωματεύσει ότι τα συμπτώματα προέρχονται από το αναφερόμενο τροχαίο, τότε είναι εφικτή η αξίωση αποζημίωσης.
Έστω ότι το εμπλεκόμενο όχημα που υπέστη υλικές ζημίες την ημέρα του τροχαίου ατυχήματος είχε εμπορική αξία 1.000 ευρώ. Αν το κόστος επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών πλησιάζει ή ξεπερνά την εμπορική αξία του οχήματος, τότε κρίνεται ασύμφορο επισκευής και δικαιούστε αποζημίωση ίση με την εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος.
Είναι η συμφωνία άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του διακανονισμού υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Με την Συμφωνία αυτή οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου αναλαμβάνουν την υποχρέωση έναντι αλλήλων, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση προϋποθέσεις, να αποζημιώνουν σε περίπτωση ατυχήματος τον αναίτιο ασφαλιζόμενό τους και τους τυχόν τραυματισθέντες επιβαίνοντες, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφούν οι ίδιοι κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 το οποίο αφορά τις Υλικές Ζημιές, αποζημιώνονται:
α. Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων
β. Το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας δικύκλου καθώς και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος και
γ. Το κόστος μεταφοράς του οχήματος
Ως συμφωνημένα όρια αποζημίωσης υλικών ζημιών από 1ης Απριλίου 2010, τα ποσά αυτά ανέρχονται, για την αποζημίωση υλικών ζημιών στα 6.500 €.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ.4 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
α) Αποζημίωση σωματικών βλαβών χωρίς ιατρική πραγματογνωμοσύνη
Εφόσον πρόκειται για αμοιβές ιατρών, έξοδα νοσηλίων, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος και εφόσον υπάρχουν πρωτότυπες αποδείξεις που τα αποδεικνύουν, τότε ο άμεσος ασφαλιστής προβαίνει στην αποζημίωση αυτών και μέχρι του ποσού των 500 € ανά ζημιωθέντα.
β) Αποζημίωση σωματικών βλαβών με ιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Πέραν του ποσού των 500 € και σε κάθε περίπτωση απαίτησης για απώλεια εισοδήματος ή και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, για την αποζημίωση αυτών απαιτείται επιπλέον προσκόμιση βεβαίωσης δημόσιου νοσοκομείου ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης ιατρού διορισθέντος από τον άμεσο ασφαλιστή, η οποία να πιστοποιεί τη σωματική βλάβη και να προσδιορίζει αποχή από την εργασία συγκεκριμένων ημερών. Το ύψος της απώλειας εισοδήματος, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από αδιαμφισβήτητο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών μισθωτού, φορολογική δήλωση ή άλλο) υπολογίζεται από τον αναίτιο ασφαλιστή πολλαπλασιάζοντας το ποσό των 30 € επί τον αριθμό των ημερών αποχής από την εργασία που προσδιορίζει η ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση του δημόσιου νοσοκομείου ή η βεβαίωση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης υπολογίζεται από τον άμεσο ασφαλιστή πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών για τις οποίες συνεστήθη αποχή από την εργασία επί ποσού έως 30 € ανά ημέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εκτιμάται ελεύθερα από το διακανονιστή και μέχρι του ορίου των 150 € κατ΄ ανώτατον.
Πέραν του ορίου αποζημίωσης υλικών ζημιών το ανώτατο ποσό αποζημίωσης σωματικών βλαβών που μπορούν να διακανονιστούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας Συμφωνίας ανέρχεται συνολικά στα 30.000 ανά ατύχημα. Το ανώτατο ποσό ανά ζημιωθέν πρόσωπο είναι τα 12.000 €.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
GENERALI HELLAS A.A.E.
ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
PRIME INSURANCE LTD
EURO INSURANCES DAC
AIG EUROPE S.A.
Hellas Direct INSURANCE LTD
CITY INSURANCE SA (15/2/2020)
QIC EUROPE LTD
Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις υπάρχει η λύση. Αφού ολοκληρωθεί η δικογραφία με στόχο να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα ανεύρεσης του οδηγού του υπαίτιου οχήματος, απαιτούμε αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο το οποίο φέρει την ευθύνη.
Σημείωση: Άρθρο 40 Ν.3746/2009
Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
α) «Αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως πρωτείνουν οι συνεργαζόμενοι δικοιγόροι μας.»

Δεν υπάρχει συνεπώς ευθύνη για αποζημίωση υλικών ζημιών σε περίπτωση που η νοσηλεία δεν διαρκέσει τουλάχιστον 5 ημέρες.
Ανεξάρτητα από τη δήλωση που έχει κάνει ο υπαίτιος οδηγός, η ασφαλιστική εταιρεία θα αναγνωρίσει την αντικειμενική ευθύνη του πελάτη της και θα μας αποζημιώσει.
Η εκ δεξιών προτεραιότητα ισχύει στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλη σήμανση. Σε αυτή την περίπτωση ευθύνη φέρουν και οι δύο οδηγοί κατά 50%.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λόγω φόρτου εργασίας η τροχαία δεν ήρθε στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Για αποδεικτικούς λόγους, ζητάμε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μας, αντίγραφο αναλυτικών κλήσεων όπου θα φαίνεται η ώρα και η ημερομηνία κλήσης μας.
Η κάθε αποζημίωση είναι μοναδική και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία, η σοβαρότητα του τραυματισμού, το ύψος της απώλειας εισοδήματος κτλ.
Φυσικά και αποζημιώνεται σε τρέχουσα αξία από την ασφαλιστική εταιρεία προσκομίζοντας φωτογραφίες των ζημιών.
Φυσικά και θα αποζημιωθούμε καθώς η παράβαση του άλλου οδηγού έχει αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος και όχι η έλλειψη διπλώματος παρότι αποτελεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οπως απαντούν οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μας.
Η ασφαλιστική του εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση. Εν συνεχεία και εφόσον η κατανάλωση αλκοόλ έχει αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρεία θα στραφεί κατά του ασφαλισμένου της για να αναζητήσει από εκείνον το ποσό που κατέβαλε.
Σύμφωνα με το άρθρο 930&3 ΑΚ καθώς και την παγίως εφαρμοζόμενη πρακτική και Νομολογία των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει εκ νέου τις μικτές αποδοχές της εργασίας μας συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αδείας και δώρων. Θα πληρωθούμε δηλαδή εις διπλούν τις αποδοχές μας.